Salafus Shalih

Abu Sa’id Al-Khudri, Shahabat Nabi Sang Periwayat Hadits

Abu Sa’id Al-Khudri, Shahabat Nabi Sang Periwayat Hadits

PANJIMAS.COM – Bila dipanjangkan, namanya adalah Sa’id bin Malik bin Sanan bin Ubaid bin Tsa’labah bin Ubaid bin Abjar radhiyallahu ‘anhu. Ia lebih dikenal dengan nama Abu Said al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, atau nama kuniahnya, Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu. Sebutan al-Khudri[Read More…]

Hijrahnya Sang Mantan Perampok dari Bani Ghifar

Hijrahnya Sang Mantan Perampok dari Bani Ghifar

PANJIMAS.COM – Abu Dzar Al-Ghifari Radhiyallahu ‘anhu ialah nama kunyah dari Jundab Bin Junadah bin Sakan Al-Ghifari, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Hari lahir shahabat yang satu ini tak diketahui secara pasti. Sejarah hanya mencatat bahwa ia lahir[Read More…]

al-Khawarizmi, Muslim Pencetus Aljabar

al-Khawarizmi, Muslim Pencetus Aljabar

(Panjimas.com) – Muḥammad bin Musa al-Khawarizmi, atau yang masyhur dengan al-Khawarizmi, ialah ilmuwan matematika, astronomi, astrologi, sekaligus geografi, asal Persia. Ia dilahirkan sekitar 780 M (masa kekhalifahan Bani Abbasiyah) di Khawarizm (sekarang Khiva, Uzbekistan). Sebenarnya tak begitu jelas di mana dan kapan[Read More…]

Ibnu Abbas “Si Pemuda Tua”

Ibnu Abbas “Si Pemuda Tua”

(Panjimas.com) – Abdullah bin Abbas ra, atau yang masyhur dengan Ibnu Abbas ra, adalah putra dari Abbas bin Abdul Muththalib ra, paman Rasulullah Muhammad saw, yang seorang saudagar kaya. Ia dilahirkan pada 619 M di Jazirah Arab. Ibunya bernama Ummu al-Fadl[Read More…]

Umar bin Abdul Azis ra “Si Khulafaurrasyidin Ke-5

Umar bin Abdul Azis ra “Si Khulafaurrasyidin Ke-5

(Panjimas.com) – Umar bin Abdul-Aziz ra, yang bergelar Umar II, merupakan khalifah Bani Umayyah yang paling sering disebut dalam sejarah. Ia berkuasa pada tahun 717-720 M. Berbeda dengan Khalifah Bani Umayyah sebelumnya, ia bukanlah keturunan dari khalifah yang dahulu. Umar[Read More…]

Salman al-Farisi ra Sang Teknokrat Medan Perang

Salman al-Farisi ra Sang Teknokrat Medan Perang

(Panjimas.com) – Salman al-Farisi, seorang shahabat asal Persia. Para shahabat biasa memanggilnya Abu Abdullah. Pada mulanya, Salman seorang bangsawan di negerinya. Sebagai seorang Persi, wajar bila ia menganut agama Majusi, agama mayoritas penduduk negeri di daratan Syam itu. Setiap manusia mebutuhkan ketenangan[Read More…]

Zaid bin Tsabit ra Sang Penulis Mulia

Zaid bin Tsabit ra Sang Penulis Mulia

(Panjimas.com) – Zaid bin Tsabit ra adalah shahabat yang pandai menulis. Lelaki bernama lengkap Zaid bin Tsabit an-Najjari al-Anshari dilahirkan pada 612 M. Ia berasal dari Bani Khazraj. Ketika Rasulullah saw dan para shahabat berhijrah, ia turut serta lalu tinggal bersama[Read More…]

Hamnah binti Jahsy ra dan Dua Cobaan Besar Hidupnya

Hamnah binti Jahsy ra dan Dua Cobaan Besar Hidupnya

(Panjimas.com) – Hamnah binti Jahsy ra adalah sepupu sekaligus ipar Rasulullah saw.  Wanita bernama lengkap Hamnah bintu Jahsy bin Ri’ab bin Ya’mur bin Shabrah bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad Al-Asadiyah ini berasal dari Bani Asad[Read More…]

Imam asy-Syaukani ra, Hakim Adil Bergelar Syaikhul Islam

Imam asy-Syaukani ra, Hakim Adil Bergelar Syaikhul Islam

(Panjimas.com) – Imam asy-Syaukani ra adalah ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Hal ini tampak dari karya-karyanya. Ia ahli hadits yang dikenal lepas dari belenggu fanatisme madzhab dan sikap taqlid. Nama lengkapnya al-Qadhi ‘Abu ‘Ali Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad[Read More…]

Ibnu Hajar al ‘Asqalani ra, Ulama Penyusun Lebih dari 270 Kitab

Ibnu Hajar al ‘Asqalani ra, Ulama Penyusun Lebih dari 270 Kitab

(Panjimas.com) – Kita mengenal al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani dengan karya masterpiecenya, Fathul Bari, yang merupakan syarah Kitab Shahih Bukhari, yang oleh ulama disepakati sebagai kitab syarah Shahih Bukhari yang paling detail di dunia. Di samping karya tersebut, sang ahli hadits[Read More…]